Privacy verklaring

 

 

Yvet’s Maatwerk Dierenzorg ontvangt nog steeds vele aanvragen, waarvoor dank!
Door onze verhuizing naar Zwitserland ben ik niet meer werkzaam in Zoetermeer e.o.

 

 

 

 

 

 

Door de recente wijzigingen in de EU-wetgeving omtrent de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het van belang uw op de hoogte te stellen wat Yvet’s Maatwerk Dierenzorg doet met uw gegevens.

Wat houdt deze verandering voor onze samenwerking in?

*  Persoonsgegevens moeten op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt;
• Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt;
• Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de gewenste diensten mogen worden verwerkt;
• Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, en de persoonsgegevens moeten worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Wie zijn wij?

Yvet’s Maatwerk Dierenzorg staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67928811 en is gevestigd op het Bronsgroen 9 te Zoetermeer.

Privacy statement Yvet’s Maatwerk Dierenzorg

Yvet’s Maatwerk Dierenzorg is transparant over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens van haar klanten. Zij gaat hier integer en professioneel mee om. Een ieder kan er op vertrouwen dat de veiligheid van deze gegevens gewaarborgd zijn.

Wanneer en welke gegevens verzamelen wij:

 Yvet’s Maatwerk Dierenzorg  heeft een scan gemaakt van het door u ingevulde intakeformulier  ten behoeve van de volgende gegevens:

NAW-gegevens

Telefoonnummers

E-mailadressen

Gegevens hond(en)

Gegevens huisdier(en)

Indien u geen klant meer bent bij Yvet’s Maatwerk Dierenzorg  worden al uw gegevens op juiste wijze vernietigd/verwijderd.

In Visma eaccounting, het boekhoudprogramma waar Yvet’s Maatwerk Dierenzorg gebruik van maakt , staan de volgende gegevens:

NAW- gegevens

Telefoonnummers

Emailadressen

Visma heeft ook deze gegevens voldoende beveiligd volgens AVG-eisen. Indien u geen klant meer bent bij Yvet’s Maatwerk Dierenzorg  wordt u uit het systeem verwijderd na 7 jaar(eisen Belastingdienst)

Waarom verzamelen wij uw gegevens:

 – Ivm de overeenkomst die tot stand komt nadat u zich heeft aangemeld als klant

– Communicatie, wie te benaderen in geval van situaties met uw hond of andere huisdieren en informatie betreffende vakantie en wijzigingen

– NAW gegevens, om de hond op het juiste locatie te halen en te brengen of het verzorgen van dieren op de juiste locatie.

– Facturatie van de af te nemen diensten

– Wet en regelgeving, wettelijk verplicht en controle belastingdienst

Waarom mogen wij persoonsgegevens verwerken:

U heeft toestemming gegeven voor de verwerking ( deze kan ingetrokken worden)

Yvet’s Maatwerk Dierenzorg  heeft deze nodig voor het uitvoeren van haar diensten

Yvet’s Maatwerk Dierenzorg  heeft wettelijke verplichtingen om uw persoonsgegevens te verwerken

Yvet’s Maatwerk Dierenzorg  heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Deelt Yvet’s Maatwerk Dierenzorg  gegevens met derden?

Yvet’s Maatwerk Dierenzorg  zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden welke niet relevant zijn om haar diensten uit te voeren. In alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht kunnen worden, bv. gerechtelijk bevel of -vonnis. In dat geval zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen.

Hoe lang bewaart Yvet’s Maatwerk Dierenzorg  uw persoonsgegevens:

Yvet’s Maatwerk Dierenzorg  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

Welke rechten heeft u:
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering hiervan. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw persoonsgegevens.

– Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

– U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

U kunt uw verzoeken dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken sturen aan info@yvetsmaatwerkdierenzorg.nl, Yvet’s Maatwerk Dierenzorg  zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, nationaliteit en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Tot slot wijzen wij u erop dat u gerechtigd bent een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Yvet’s Maatwerk Dierenzorg  bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring Yvet’s Maatwerk Dierenzorg  kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Yvet’s Maatwerk Dierenzorg .

Deze versie is opgesteld in mei 2018.

We willen graag uw e-mailadres blijven gebruiken om de facturen te mailen en u op de hoogte te houden van diverse informatie betreffende vakantie, wijzigingen en belangrijke informatie over ziekten die er op dat moment heersen.

Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Heeft u nog vragen ?

Bel ons gerust: 06-10396044 of stuur een e-mail naar info@yvetsmaatwerkdierenzorg.nl